ผู้วิจัย

ชุลีกานต์ สายเนตร1* รุ่งเรือง งาหอม2 ธิดารัตน์ คีมกระโทก3 และวีราพัชร์ ปุญญพัฒนศิริ4 สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์1 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2 สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์3 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์4 *Tnakeeluch.s@gmail.com (ชุลีกานต์ สายเนตร)

ความคิดเห็น