บทความ สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนพลศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 The state and problems of Physical Education Management for Small-Sized schools under the office of Buriram Primary Educational service area 1

https://www.tci-thaijo.org/index.php/Humanties-up/issue/view/8393

ความคิดเห็น