ผู้วิจัย

ทิพย์สุดา ทาสีดำ

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษามาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และคุณภาพงบการเงิน และเพื่อทดสอบผลกระทบของมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 ที่ส่งผลต่อคุณภาพงบการเงิน เครื่องมือที่ใช้ เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในประเทศไทย จำนวน 148 คน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุคูณ ผลการวิจัย พบว่า 1) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 - 35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี และประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งในปัจจุบัน 3 – 5 ปี 2) มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) และคุณภาพงบการเงิน อยู่ในระดับมากที่สุด 3) มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1 (TSQC1) ด้านความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน ด้านข้อกำหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ด้านการตอบรับและการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้า ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านการปฏิบัติงาน และด้านการติดตามผล มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับคุณภาพงบการเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คำสำคัญ มาตรฐานการควบคุมคุมคุณภาพ ฉบับที่1, คุณภาพงบการเงิน, ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ABSTRACT This research purpose to study quality control standards, Issue 1 and quality of financial statements and to test the impact of Quality Control Standard No. 1 affecting the quality of financial statements Tools used Collecting data from questionnaires From 148 licensed auditors in Thailand. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, mean and standard deviation, and multiple regression analysis The results of the research found that 1) Most of the certified public accountants of Thailand are female, age between 31 - 35 years old. And work experience in the current position 3 - 5 years 2) There is a comment on the quality control standard No. 1 (TSQC1) and quality of financial statements At the highest level 3) Quality Control Standard No. 1 (TSQC1) on the responsibility of quality leaders in the office the relevant ethical requirements In response to and maintaining customer relationships human resources performance and follow-up there is a significant positive relationship with the quality of financial statements at the level of 0.05. Keywords Thai Standard on Quality 1, Financial Reporting Quality, Certified Public Accountant

ความคิดเห็น