บทกวี “ณ ขณะรัก” หน้า 19. ในหนังสือรวมบทกวี ขณะใจ ไหว รู้สึก.

ณ ขณะรัก

เธอทอถักฝันหวาน

ณ ขณะร้าวราน

เธอขับขานเพลงใด

ณ ขณะรู้สึก

เธอหยั่งลึกถึงเพียงไหน

ณ ขณะใกล้-ไกล

เธอทิ้งใครระหว่างทาง

ณ ขณะสงัด

เธอสัมผัสโลกกว้าง

ณ ขณะอ้างว้าง

เธอเรียนรู้..ที่จะอยู่คนเดียว

 

 

 

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ขณะใจ ไหว รู้สึก.– บุรีรัมย์ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562. 167 หน้า.

1. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.

895.911
ISBN 978-974-692-429-0

ความคิดเห็น