หลังจากการทำวิจัยมายาวนาน วันนี้ข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟบุรีรัมย์ พร้อมขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จะมีที่เดียว ที่สามารถกล่าวได้ว่า เป็นข้าวหอมมะลิดินภูเขาไฟ คือบุรีรัมย์ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการรอประกาศโฆษณาทางเวบไซต์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญาเท่านั้น

ความภาคภูมิใจของจินดาพร

ความคิดเห็น