ผู้วิจัย

กรนาริน สาริยา1 เลอสันต์ ฤทธิขันธ์ 2 ดำรงศักดิ์ เจิงรัมย์ 3 รัชพงศ์ ชำนาญกลาง 4 ศิริโชค บุญทาทอง5

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 5/3 ที่เรียนในปีการศึกษา 1/2560 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” จำนวน 41 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4) แบบประเมินเครื่องมือโดย ผลการวิจัย พบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 82.07/91.71 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ 0.05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม Adobe Premiere สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 “บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา” ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.78 คำสำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โปรแกรม Adobe Premiere Abstract This research aimed: 1) to develop Computer Assisted Instruction on Using Adobe Premiere for Mattayomsuksa 5 students at Tasaban 1 “Buriratdarunwittaya” School to achieve the efficiency of criteria set at 80/80, 2) to compare the students’ achievements before and after studying with the Computer Assisted Instruction, and 3) to study the students’ satisfaction towards the lessons of the Computer Assisted Instruction development. The samples used in this study were 41 students of Mattayomsuksa 5 class 3 studying in the academic year 1/2017 at Tasaban 1 “Burirat darunwittaya” School and were selected by purposive sampling. The instruments used in the research were: 1) Computer Assisted Instruction, 2) achievement test, and 3) a questionnaire of the students’ satisfaction towards the lessons of the Computer Assisted Instruction, and 4) tool assessment. The results of the study were: 1) the efficiency of the Computer Assisted Instruction was 82.07 / 91.71, 2) the students’ achievements studying with the Computer Assisted Instruction after studying was significantly higher than before studying at the 0.05, 3) the students’ satisfactions towards studying with the Computer Assisted Instruction on Using Adobe Premiere for Mattayomsuksa 5 students at Tasaban 1 “Buriratdarunwittaya” School overall were at the highest level at an average of 4.78. Key word: Computer Assisted Instruction Adobe Premiere

บรรณานุกรม

เอกสารอ้างอิง กระทรวงศึกษาธิการ. (2551). หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพมหานคร:กระทรวงศึกษาธิการ. ประพรรธน์ พละชีวะ. (2550). การนำเสนอรูปแบบการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้ร่วมกันในโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับการฝึกแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1. ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. นิวาตีนิวาตโสภณ. (2554). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการจัดการเรียนรู้แบบ โครงงาน เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน วัดบางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. นุสรา เดชจิตต์. (2557). ผลของการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหา เรื่อง การ คูณ ที่มีต่อความสามารถในการ แก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม) : 433. วาสนา ทองดี. (2553). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบในร่างกาย สำหรับ นักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี. การค้นคว้าอิสระ ปริญญา ศึกษา ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร. วริสสร วิรัชนีกรพันธ์. (2557). ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบฝึกทักษะที่ส่งผลต่อ ความสามารถใน การสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ Veridian E-Journal ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – เมษายน) : 479. สิริลักษณ์ พงศ์พฤฒิชัย. (2555). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือ เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน เจี้ยนหัว. การค้นคว้าอิสระ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย ศิลปากร.

ความคิดเห็น