ผู้วิจัย

พีระพงษ์ พันธุ์พินิจ [ผู้แต่งหลัก ] , ประเสริฐ ภู่เงิน, ฐิตาภรณ์ เวียงวิเศษ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) สร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 3) ประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างเป็นโรงเรียน จำนวน 267 โรงเรียน โดยทำการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ให้กระจายไปตามจังหวัด อำเภอ แล้วทำการเลือกแบบเจาะจง ในแต่ละโรงเป็นหน่วยการสุ่มโดยกำหนดให้เป็นผู้บริหาร จำนวน 267 คน และครู 267 คน รวมทั้งสิ้น 534 คน เพื่อตอบแบบสอบถาม และสัมภาษณ์ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับรางวัลพระราชทาน โดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 6โรงเรียน จำนวน 12 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างรูปแบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยการตรวจสอบความเหมาะสมและความครอบคลุมของรูปแบบ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 10 คน ซึ่งเป็นกลุ่มบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน และกลุ่มผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จำนวน 6 คน และขั้นตอนที่ 3 การประเมินรูปแบบการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 10 - 15 โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง 100 โรงเรียน แล้วทำการเลือกแบบเจาะจง โดยกำหนดให้เป็นผู้บริหาร (ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ หรือ รองผู้อำนวยการ) จำนวน 100 คน และครู (หัวหน้าฝ่าย/งานบุคคล) โรงเรียนเอกชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้และความมีประโยชน์ของรูปแบบ

หน่วยงานการอ้างอิง

1. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 2. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

pdf Rommayasan14-1 - 263-274

ขนาดไฟล์ 6 MB | จำนวนดาวน์โหลด 255 ครั้ง

ความคิดเห็น