บทคัดย่อ

แบบจำลองการลัดวงจรภายในขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหาขนาด ของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในหม้อแปลงไฟฟ้า การลัดวงจรภายในประกอบด้วย การลัดวงจรจาก ขดลวดลงดิน และการลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด ในงานวิจัยนี้ทำการออกแบบและจำลองผล บนโปรแกรม PSCAD/EMTDC ผลลัพธ์จากการจำลองจะแสดงขนาดกระแสลัดวงจรลงดินและ การเปรียบเทียบกระแสผลต่างเมื่อเกิดการลัดวงจรที่ขดลวดด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิของหม้อแปลง แบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจำลองการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่างๆ ได้ A power transformer with internal winding faults is designed to study the magnitude of fault current. There are two types of the winding fault: turn to ground and turn to turn faults. The paper presents the design and results of a power transformer winding faults by using PSCAD/EMTDC program. The simulation results show the magnitude of earth fault current and differential current and the comparison of primary and secondary fault of the transformer. The model provides a tools for transformer protection simulation.

แบบจำลองการลัดวงจรภายในขดลวดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลังถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการหาขนาด ของกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในหม้อแปลงไฟฟ้า การลัดวงจรภายในประกอบด้วย การลัดวงจรจาก ขดลวดลงดิน และการลัดวงจรระหว่างรอบของขดลวด ในงานวิจัยนี้ทำการออกแบบและจำลองผล บนโปรแกรม PSCAD/EMTDC ผลลัพธ์จากการจำลองจะแสดงขนาดกระแสลัดวงจรลงดินและ การเปรียบเทียบกระแสผลต่างเมื่อเกิดการลัดวงจรที่ขดลวดด้านปฐมภูมิ และทุติยภูมิของหม้อแปลง แบบจำลองที่สร้างขึ้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการจำลองการป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าแบบต่างๆ ได้
A power transformer with internal winding faults is designed to study the magnitude of fault current. There are two types of the winding fault: turn to ground and turn to turn faults. The paper presents the design and results of a power transformer winding faults by using PSCAD/EMTDC program. The simulation results show the magnitude of earth fault current and differential current and the comparison of primary and secondary fault of the transformer. The model provides a tools for transformer protection simulation.

ความคิดเห็น