เอกสารประกอบการสอน รายวิชาหลักภาษาไทย 1151102 ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์แห่งภาษาไทย ตั้งแต่หน่วยทางภาษาที่เล็กที่สุดในระดับเสียง ไปจนถึงระดับ ประโยค ทั้งเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะสำคัญของภาษาไทยที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เช่น มีการกำหนดระดับภาษาตามฐานะของบุคคล การเล่นกับภาษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักภาษาไทยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตได้

ผู้เรียบเรียงได้เรียบเรียงเอกสารประกอบการสอนนี้ขึ้นโดยพิจารณาจากคำอธิบายรายวิชานี้เป็นหลัก และแบ่งเนื้อหาออกเป็น 8 บทเรียน ประกอบด้วย 1) ลักษณะสำคัญของภาษาไทย
2) เสียงและหน่วยเสียงในภาษาไทย 3) รูปและการใช้สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ไทย 4) พยางค์ คำ และหน่วยคำในภาษาไทย 5) การประกอบคำในภาษาไทย 6) การจำแนกชนิดของคำในภาษาไทย
7) วลี และประโยค และ 8) การอ่านและเขียนคำในภาษาไทย

เนื้อหาทั้ง 8 บทนี้ ได้ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และเรียบเรียงข้อมูลจากตำราของปราชญ์ภาษาไทยตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงยุคปัจจุบันตามที่ปรากฏในบรรณานุกรมท้ายเล่มนี้ โดยเฉพาะหนังสือ หลักภาษาไทย ของ พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) และหนังสือ อุเทศภาษาไทย : ชุดบรรทัดฐานภาษาไทย ของ สถาบันภาษาไทย สำนักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เรียบเรียงจึงขอขอบพระคุณบูรพาจารย์ผู้บุกเบิกความรู้ นักปราชญ์ภาษา นักวิชาการภาษาไทยผู้สืบทอดและต่อยอดความรู้ต่าง ๆ  และเจ้าของตำรา หนังสือ เอกสาร ทุกท่านที่เอื้อประโยชน์ในการอ้างอิงความรู้มา ณ โอกาสนี้ ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ทั้งเกิดประโยชน์แก่อาจารย์ผู้สอนวิชาหลักภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ ในศาสตร์เดียวกันนี้ในการนำไปใช้ประกอบการสอน

ผู้เรียบเรียงขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณย์เสนอ ตรีวิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประกิจ จันตะเคียน ที่กรุณาช่วยอ่าน ตรวจสอบเนื้อหา ความถูกต้อง และให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ยิ่ง ขอบคุณคณะกรรมการกลั่นกรองเอกสารประกอบการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กรุณาตรวจสอบรูปแบบ เนื้อหา และให้ข้อแนะนำในการปรับปรุงแก้ไขโดยละเอียด ขอขอบคุณคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผู้เรียบเรียงจัดทำเอกสารประกอบการสอนนี้ได้สำเร็จ

 

ปาลิตา  ผลประดับเพ็ชร์

มกราคม  2561

ความคิดเห็น