ผู้วิจัย

ธีรารัตน์ จีระมะกร*, กมลวรรณ แสนคนึง, ผกาวดี สัตรีวงค์ และกุลธิดา ธรรมรัตน์

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากเศษไม้ไผ่ร่วมกับใบอ้อย โดยใช้ชันเป็นตัวประสานมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล และคุณสมบัติของชีวมวลอัดเม็ด โดยทำการทดลองในอัตราส่วนผสมระหว่างเศษไม้ไผ่และใบอ้อย 5 อัตราส่วน ได้แก่ 100:0 (T1), 75:25 (T2), 50:50 (T3), 25:75 (T4) และ 0:100 (T5) ตามลำดับ จากผลการทดลองพบว่า ทุกอัตราส่วนมีความสามารถในการขึ้นรูปและคงรูปได้อัตราส่วน อัตราส่วน 100:0 (T1) มีค่าดัชนีการแตกร่วนและปริมาณฝุ่นผงน้อยที่สุดเท่ากับ 0.98 และ 0.1393 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ อัตราส่วน 0:100 (T5) มีปริมาณความชื้นและปริมาณเถ้าน้อยที่สุดเท่ากับ 0.4390 เปอร์เซ็นต์ และ 2.14 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ และยังให้ค่าค่าความร้อนสูงที่สุดเท่ากับ 7,190 แคลอรี่ต่อกรัม จากผลการทดลองสรุปได้ว่า เศษไม้ไผ่กับใบอ้อยสามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกอัตราส่วน ดังนั้นจึงเป็นการนำชีวมวลเหลือทิ้งดังกล่าวมาเพิ่มมูลค่าและใช้เป็นพลังงานทดแทนต่อไป คำหลัก: ชีวมวลอัดเม็ด, เศษไม้ไผ่, ใบอ้อย, ชัน

บรรณานุกรม

[1] กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2560). พลังงาน. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา www.dede.go.th, เข้าดูเมื่อ 5/08/2560. [2] ภูมิปัญญาไทย. (2560). จักสานไม้ไผ่. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา www.Otoptoday.com, เข้าดูเมื่อ 5/08/2560. [3] งานศึกษาและพัฒนาป่าไม้. (2559). ขี้ซี. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา www.royal.rid.go.th, เข้าดูเมื่อ 9/08/2560. [4] กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. (2560). [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา www.forest.go.th. ไม้ยางนา (Dipterocarpus alatus Roxb. Ex G.Don), เข้าดูเมื่อ 9/08/2560. [5] สำนักวิจัย ค้นคว้าพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. (2555). รายงาน โครงการศึกษากำหนดมาตรฐานของ Biomass pellet เพื่อพัฒนาเป็นเชื้อเชิงสำหรับอนาคต, หน้า 18 – 25. [6] นิพนธ์ ตันไพบูลย์กุล. (2559). ลักษณะการขึ้นรูปและตัวประสานที่แตกต่างกันต่อสมบัติของเชื้อเพลิงที่ผลิตจากผักตบชวา. วารสาร Veridian E-Journal, Science and Technology Silpakorn University สาขา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เดือนพฤศจิกายน–ธันวาคม 2559, หน้า 86 - 100.

ไฟล์แนบ

pdf การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดจากเศษไม้ไผ่ร่วมกับใบอ้อย

ขนาดไฟล์ 795 KB | จำนวนดาวน์โหลด 671 ครั้ง

ความคิดเห็น