ในระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เชิญ อ.ไพรัชช์ จันทร์งาม เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการคัดเลือกและปรับปรุงข้อสอบวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 (Chulabhorn’s Science – Math 2019) ณ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ อำเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น