อุภาวัณณ์ นามหิรัญ. (2560, มกราคม-เมษายน). บทปริทัศน์หนังสือ (Book Review) อ่านเมือง เรื่องคนกรุง : วรรณกรรม วิถีความสัมพันธ์ และภาพแทนของพื้นที่. วารสารวิชาการ รมยสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 15 (1) : 345-355.

http://jhusoc.bru.ac.th/wp-content/uploads/2017/07/Rommayasan_15_1.pdf

 

ความคิดเห็น