อุภาวัณณ์ นามหิรัญ. (2562, มกราคม-เมษายน). การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนของชมัยภร แสงกระจ่าง . วารสารวิชาการ วิวิธวรรณสาร. 3(1) : 55-78.

 

http://www.wiwitjournal.com/wp-content/uploads/2019/05/Uphawan.pdf

ความคิดเห็น