ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ได้เชิญประชุมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ความคิดเห็น