ผู้วิจัย

ศิโรรัตน์ กุลวงศ์,นันท์ชนก พานไธสง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชั่น 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้้า และ 2) เ พื่ อศึ กษาความพึงพอใจ ในการใช้ สื่ อเ สริ มทั กษะวิ ทยาศาสตร์ ด้ วยแอนิ เ มชั่ น 2 มิ ติ เ รื่ อง ทรั พยากรน้้ า กลุ่ มเ ป้าหมาย ได้ แก่ นักเ รี ยนชั้ นประถมศึกษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนบ้านหนองโสน คั ดเลื อกแบบเ จาะจง จ้ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ สื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชั่น 2 มิติ และแบบศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่ อ เสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชั่น 2 มิติ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) การพัฒนาสื่ อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชั่ น 2 มิติ เรื่อง ทรัพยากรน้้า ส้ าหรับ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ลงชื่ อเข้าใช้ ทดสอบก่อนเรียน หน้าเนื้อหา และ แสดงผลการทดสอบ 2) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ด้วยแอนิเมชั่น 2 มิติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก

ความคิดเห็น