ผู้วิจัย

supaporn Marangsee

บทคัดย่อ

การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นเป็นสิ่งที่ส่งผลลบต่อสุขภาพ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ เศรษฐกิจและสังคม มีผลกระทบต่อทั้งตัววัยรุ่นเอง ครอบครัว และสังคมในภาพรวม การทบทวนวรรณกรรมในครั้งนี้ เสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ของการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ประกอบด้วยปัจจัยทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งความตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจตั้งครรภ์ซ้ำ และแนวทางการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับผู้ที่สนใจนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยในขั้นต่อไปได้ Repeated teenage pregnancy could have negative impacts on physical, mental, and emotional health, as well as economic and society. This reviews literatures introduce about risk factors of repeated teenage pregnancy, including, internal and external factors, intention and unintention of repeated pregnancy, and guidelines to prevent repeated teenage pregnancy. This article would be of importance for further studies in the related filed.

ไฟล์แนบ

pdf Risk factors and guideline for Prevention of repeated teenage pregnancy

ขนาดไฟล์ 149 KB | จำนวนดาวน์โหลด 671 ครั้ง

ความคิดเห็น