ผู้วิจัย

นางสาวอัจฉรา หลาวทอง นางสาวภรณี หลาวทอง

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์การวิจัย คือ 1) เพื่อศึกษาศักยภาพ ปัญหาและความต้องการในการรวมกลุ่มเครือข่าย วิสาหกิจการท่องเที่ยว 2) เพื่อจัดท าแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ การท่องเที่ยว โดยด าเนินการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกและการประชุมเชิงปฏิบัติการ 5ครั้ง พบผลการศึกษาดังนี้คือ ศักยภาพในการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกลุ่มจังหวัด พบมี 4 ด้าน คือ 1) ความครบถ้วนและความหลากหลายของวิสาหกิจทางการท่องเที่ยวตามแนวคิดห่วงโซ่อุปทาน 2) กลุ่ม เครือข่ายวิสาหกิจทางการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3) การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชนและชุมชน และ4) ระดับความสามารถดึงดูดของสินค้าและบริการของวิสาหกิจการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม แต่มีปัญหา ของการรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 5 ประเด็น คือ1) แรงขับเคลื่อนของผู้น า 2) ความมุ่งหวัง ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 3) ทิศทางและแผนงานด าเนินการ 4) ความขัดแย้งของวิสาหกิจ อุตสาหกรรมเดียวกัน และ 5) ความเข้าใจการบริหารกลุ่มเครือข่าย ดังนั้นจึงส่งผลต่อ ความต้องการ การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว 3 ประเด็น คือ 1) การเพิ่มโอกาสทางการตลาด 2) การพัฒนา สมรรถนะทางธุรกิจ และ 3) การสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถทาง การแข่งขันของธุรกิจ แผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว ปี 2554 –2559 มีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยวสู่การยกระดับผลิตภาพสินค้า และบริการทาง การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมศรีบุรินทร์ มีพันธกิจ 5 ด้าน คือ 1) ก ากับ ดูแลสมาชิก วิสาหกิจการท่องเที่ยว 2) พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและผลิตภาพการบริการของสมาชิกวิสาหกิจ การท่องเที่ยว 3) พัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยวของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจการท่องเที่ยว 4) พัฒนา ระบบข้อมูลและการประชาสัมพันธ์กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจการท่องเที่ยว และ 5) เป็นตัวกลางประสานงาน ของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจการท่องเที่ยวร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งมียุทธศาสตร์ 4 ด้าน คือ 1) การบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจการท่องเที่ยว อารยธรรมขอมศรีบุรินทร์2) การสร้างระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมศรีบุรินทร์ 3) การสร้างและพัฒนาช่องทางการตลาดการท่องเที่ยว เชิงอารยธรรมขอมศรีบุรินทร์ 4) การพัฒนาผลิตภาพและมาตรฐานสินค้า และบริการ วิสาหกิจและ บุคลากรบริการทางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมศรีบุรินทร์

หน่วยงานการอ้างอิง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ไฟล์แนบ

บทความวิจัย
pdf ยุทธศาสตร์การพัฒนาคลัสเตอร์การท่องเที่ยวอารยธรรมขอมศรีบุรินทร์

ขนาดไฟล์ 363 KB | จำนวนดาวน์โหลด 243 ครั้ง

ความคิดเห็น