• การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อบูรณาการการแสดงผลแผนที่กับสารสนเทศเชิงสถิติ วารสารสมาคมสำรวจข้อมูลระยะไกลและสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย, ปีที่ 7 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2549
  • https://gecnet.kku.ac.th/research/n_journal/2549/4_nj49.pdf
  • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการมาใช้บริการ ห้างซุปเปอร์สโตร์ขนาดใหญ่จากต่างประเทศในจังหวัดบุรีรัมย์ 2552

ความคิดเห็น