ผู้วิจัย

วีราพัชร์, ปุญญพัฒนศิริ

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรม WordPress ประเมินความพึงพอใจด้วยแบบสอบถาม จากผู้ใช้บริการเว็บไซต์ข้อมูลท้องถิ่น จำนวน 665 คนสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่างโดยใช้ค่าสถิติที (t-test) ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาค้นคว้า พบว่า การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ สามารถใช้งานได้จริง จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงาน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยรวมที่ 3.63)

หน่วยงานการอ้างอิง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไฟล์แนบ

pdf local-Information-Center-website

ขนาดไฟล์ 281 KB | จำนวนดาวน์โหลด 1300 ครั้ง

ความคิดเห็น

One Reply to “ตัวอย่างงานวิจัย : การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์ท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์”