ในระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวิทยากรโครงการตามยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏุบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โครงการย่อย การสร้างสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์ โดยมีครูคณิตศาสตร์ในจังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมโครงการจำนวน 60 คน

 

ความคิดเห็น