ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นวิทยากรโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดบุรีรัมย์ 

 

ความคิดเห็น