ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 เป็นวิทยากรกลุ่มย่อย “ความถนัดด้านตัวเลขและมิติสัมพันธ์” ในโครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างข้อสอบวัดแววความถนัดทางการแนะแนวอาชีพ 

 

ความคิดเห็น