ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 – 16 กันยายน 2561 เป็นประธานดำเนินงานโครงการ การพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครู) ประจำปีการศึกษา 2561 รหัสหลักสูตร 613022007 ชื่อหลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม GeoGebra แบ่งการอบรมออกเป็น 13 รุ่น มีครูที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 744 คน จากทั่วประเทศ ได้คะแนนระดับความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก (4.68) คิดเป็นร้อยละ 93.60 

 

ความคิดเห็น