• วีระยุทธ สุทโธ posted an update 2 years, 8 months ago

    นำวงดุริยางค์สากล(BRU ORCHESTRA)บรรเลงในพิธี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบการวาดภาพเป็น โดยการวาดภาพสด โดยกลุ่ม”ศิลปินเมืองแปะ”เป็นแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่ ๑๐ ผ่านกระบวนการศิลปะร่วมกับการบรรเลงบทเพลง “ความฝันอันสูงสุด”โดย ณ. เวทีกลางแจ้ง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เมื่อ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ส