• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 26-27 มกราคม 2565 เข้าร่วมการอบรมด้วยระบบการเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาเครือข่ายการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา