• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 3 months, 2 weeks ago

    วันที่ 26 มกราคม 2565 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงและพัฒนาในปีกการศึกษา 2565