• วันที่ 26 มกราคม 2565 เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับหลักสูตรครบรอบการปรับปรุงและพัฒนาในปีกการศึกษา 2565