• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 3 ธันวาคม 2564 กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันจัดทำ ” ครัวเรือนต้นแบบการจัดการขยะ ” ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์