• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกายด้วยผ้าภูอัคนี ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์