• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี และห่างไกลจากโควิดของผู้สูงอายุในชุมชน ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์