• วรีรัตน์ ก่อกิตติพงศ์ posted an update 2 years, 3 months ago

    วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โครงการชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์