• วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เข้าร่วมกิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์