• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่7 การขับเคลื่อนพลังทางสังคมด้วย BCG Model สู่การสร้างมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 14-16 กุมภาพันธ์ 2567