• ผศ. สุวรรณา จันคนา posted an update 2 months, 2 weeks ago

    เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความผูกพันสานสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย สังสรรค์ปีใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุมทานตะวัน วันที่ 27 ธันวาคม 2566