26.1 รร ชุมพลพิทยาสรรค์
26-1-%e0%b8%a3%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%8c