• สุพัทรา แตงทับทิม posted an update 2 months, 3 weeks ago

    ลงพื้นที่โครงการ “ส่งเสริม สืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ส่งเสริมการแปรรูป พืชสมุนไพรท้องถิ่น เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากชุมชน ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์” (โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์) ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ณ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์