• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 4 months ago

    6ตุลาคม2563เข้ารับฟังการบรรยายเรื่องการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางคลินิกfaculty. Practiceโดย.รศ.ดร.ดรุณี รุจกรกานต์ ที่ปรึกษาอธิการบดี