• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 5 months ago

    25 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ขอบคุณทีมเลขาฯ ที่วางแผนงานพัฒนาอย่างละเอียด และขอบคุณกรรมการทุกท่านที่ยังเหนียวแน่นมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนางานร่วมกัน