• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 5 months ago

    23 กันยายน 2563 ร่วมกิจกรรมวันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ขอชื่นชมผู้เกษียณทั้ง3 ท่านที่ได้ทุ่มเทการปฏิบัติราชการจนถึงวาระการเกษียณ ซึ่งถือเป็นการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติอย่างยิ่ง