• สุภาพร มะรังษี posted an update 3 years, 5 months ago

    21 กันยายน 2563 เวลา 13.30น. ประชุมผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ในการนี้ได้รับความร่วมมือรองคณบดีฝ่ายวิชาการและผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอย่างดี