• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    29 พฤษจิกายน 2565 ศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ออกตรวจและประเมินสุขาภิบาลร้านอาหารในศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังโรคและภัยที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อถายในมหาวิทยาลัย และสร้งความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่มาใช้บริการศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์