• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 6 months, 3 weeks ago

    30 พฤศจิกายน 2565
    เข้าร่วมตรวจสุขภาพประจำปีที่จัดโดย งานอนามัยและบริการสุขภาพ สำนักงานอธิการบดี ร่วมกับหน่วยตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ที่จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร (Rajabhat Complex) โดยมีคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมตรวจสุขภาพในครั้งนี้กว่า 90 คน