• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 1 year, 6 months ago

    28 ธันวาคม 2564 ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการตรวจ ATK ให้กับคณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์กว่า 800 คน ก่อนเข้าร่วมงานปีใหม่กันอย่างปลอดภัยและมีความสุข ขอบคุณนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ปี 3 ทุกคน ที่เสียสละมาช่วยกันทำงานนี้ จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับ