• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 1 year, 6 months ago

    22 มกคาคม 2565 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ ATK ให้กับกองเชียร์และทีม Staff จิตอาสาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 1,500 คน เข้าร่วมงานบุรีรัมย์มาราธอน 2022 ขอบพระคุณคณาจารย์ นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ และนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ทั้ง 60 คน ที่เสียสละวันหยุดของตนเองมาร่วมด้วยช่วยกันจนงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีในครั้งนี้ครับ