• เสกสิทธิ์ ดวงคำ posted an update 2 years ago

    18 พฤษภาคม 2564 9.30-12.00 ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนสมัชชาสุขภาพจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสาน แบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อติดตามเสริมพลัง ทบทวนเป้าหมาย รวมถึงการร่วมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับเครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคอีสานจากทั้ง 19 จังหวัด