งานประชุม 3
%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-3

นายศุภสัณห์ เพชรเลิศ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับนานาชาติ / นายพงษ์ศักดิ์ จงกรด ร่วมนำเสนอบทความวิจัยระดับชาติ #นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.บุรีรัมย์ ในงาน ICET 4 : 2021 -ICET RERU การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 21 พค. 2564 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด#ออนไลน์ โปรแกรม Zoom