• พงษ์พัฒน์ สมใจ posted an update 11 months, 3 weeks ago

    เข้าร่วมสัมมนา เรื่อง “การประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู” เพื่อให้ผู้บริหารและคณาจารย์คณะครุศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และเครื่องมือประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านการปฏิบัติงานและการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพครู ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom)