• พงษ์พัฒน์ สมใจ posted an update 1 year, 7 months ago

    โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ ปลอดภัย สำหรับหนุ่มสาววัยห้าสิบขึ้นไป