• อบรมเชิงปฏิบัติการ HUSOC Cyber มนุษย์สังคมสู่การออกแบบหลักสูตรระยะสั้นออนไลน์ในสไตล์ THAI MOOC “การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้ได้มาตรฐานเพื่อรองรับ Credit Bank & Credit Transfer