• 16 มิ.ย. คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Online
    ในวันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. เป็นต้นไป
    ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร ๒ อาคารสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์