• วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 เข้านิเทศนักศึกษาฝึกงานและสหกิจนักศึกษา สาขาเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2/2565 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยแถลง และ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา